DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oświadczenie w sprawie dostępności


Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzopow.jaworzno.edu.pl.

Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2016-11-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-07-10

Status pod względem zgodności z ustawą


 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf (skan dokumentu),
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 Data dporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-09-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe


 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Tomczyk, tomasz.tomczyk@mzopow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 6181805. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie, przy ul. Zacisze Boczna 3 posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Brak windy wewnątrz budynku uniemożliwia poruszanie się po I kondygnacjach. Do budynku MZOPOW można dostać się wejściem głównym od strony ul. Zacisze Boczna. Przy wejściu do budynku znajduje się oznaczony znaczkiem przycisk dzwonka, którym można przywołać pracownika, który wprowadzi osobę do budynku. Dostosowana toaleta znajduje się na parterze.